دوره های آمادگی آزمون نظام مهندسی - پایه 3

در صورتی که قبلا در یکی از دوره ها ثبت نام موقت کرده و کد رهگیری دارید روی این لینک کلیک نمائید
عمران - محاسبات
کد دوره
عنوان
مدت (ساعت)
تاریخ شروع
ظرفیت
شهریه (ریال)
تخفیفات
ثبت نام
2002063
دوره کامل محاسبات ( کد2 )
140
در حال ثبت نام
دارد
9,800,000
%50
عمران- نظارت و اجرا
کد دوره
عنوان
مدت (ساعت)
تاریخ شروع
ظرفیت
شهریه (ریال)
تخفیفات
ثبت نام
2002045
عمران - نظارت (کد 3)
116
در حال ثبت نام
دارد
8,900,000
%50
2002043
عمران - نظارت و اجرا (کد 3)
128
در حال ثبت نام
دارد
9,600,000
%50
معماری - نظارت و اجرا
کد دوره
عنوان
مدت (ساعت)
تاریخ شروع
ظرفیت
شهریه (ریال)
تخفیفات
ثبت نام
2002039
معماری - نظارت ( کد1 )
70
در حال ثبت نام
دارد
8,000,000
%50
2002038
معماری - نظارت (کد 3)
70
در حال ثبت نام
دارد
8,000,000
%50
2002037
معماری - نظارت و اجرا (کد 1)
82
در حال ثبت نام
دارد
9,000,000
%50
2002036
معماری - نظارت و اجرا (کد 3)
82
در حال ثبت نام
دارد
9,000,000
%50
معماری - طراحی
کد دوره
عنوان
مدت (ساعت)
تاریخ شروع
ظرفیت
شهریه (ریال)
تخفیفات
ثبت نام
2002035
معماری - طراحی (کد 1)
30
در حال ثبت نام
دارد
6,900,000
%50
2002034
معماری - طراحی (کد 3)
30
در حال ثبت نام
دارد
6,900,000
%50
برق - نظارت و طراحی
کد دوره
عنوان
مدت (ساعت)
تاریخ شروع
ظرفیت
شهریه (ریال)
تخفیفات
ثبت نام
2002024
تاسيسات بـرقي (کد 1)
80
در حال ثبت نام
دارد
7,600,000
%50
2002023
تاسيسات بـرقي (کد 2)
80
در حال ثبت نام
دارد
7,600,000
%50
مکانیک  - نظارت و طراحی
کد دوره
عنوان
مدت (ساعت)
تاریخ شروع
ظرفیت
شهریه (ریال)
تخفیفات
ثبت نام
2002017
تاسیسات مکانیکی
60
در حال ثبت نام
دارد
6,000,000
%50
دوره هـای فشـرده
کد دوره
عنوان
مدت (ساعت)
تاریخ شروع
ظرفیت
شهریه (ریال)
تخفیفات
ثبت نام
2002007
عمران ( محاسبات )
7 روزه
در حال ثبت نام
دارد
2,800,000
0
2002006
عمران ( نظارت )
7 روزه
در حال ثبت نام
دارد
2,800,000
0
2002005
معماری ( نظارت )
3 روزه
در حال ثبت نام
دارد
1,500,000
0
2002004
معماری ( طراحی )
3 روزه
در حال ثبت نام
دارد
1,500,000
0
2002003
تاسیسات برقی
4 روزه
در حال ثبت نام
دارد
1,800,000
0
2002002
تاسیسات مکانیکی
4 روزه
در حال ثبت نام
دارد
1,800,000
0