دوره های فشرده

 

برنامه دوره های تخصصی نرم افزاری - فشرده

 

 

ETABS  به همراه آموزش تهیه نقشه های اجرایی

 

كد

برگزاری

ساعت شروع

تاريخ شروع

استاد دوره

567

3 شنبه تا جمعه
4)
روزه(

9 - 13

درحال ثبت نام

مهندس صابری

21 - 15

 

 

اصول ومبانی کنترل پروژه وآموزش نرم افزار MS Project

 

كد

برگزاری

ساعت شروع

تاريخ شروع

استاد دوره

568

4 شنبه تا جمعه
3)
روزه(

9 - 13

درحال ثبت نام

مهندس فضلی

 15 - 21

 

 

AutoCAD (مقدماتی و پیشرفته) شامل: نحوه تهیه و ترسیم آلبوم نقشه های اجرایی بر اساس مقررات وضوابط شهرسازی شهرداری

 

كد

برگزاری

ساعت شروع

تاريخ شروع

استاد دوره

569

 4شنبه تا جمعه
3)
روزه(

 9 - 13

درحال ثبت نام

مهندس فدایی

 14 - 20

 

خدمات دوره:

  •    -  گواهینامه معتبرخانه عمران با امکان ترجمه
  •    - پذیرایی و ناهار
  •    - معـرفی جهت تسهیلات اقامتی و اسکان