دعوت به همکاری

 

اساتید محترم جهت همکاری و تدریس در دوره های آموزشی مرتبط با صنعت ساختمان (عمران، معماری، برق، مکانیک)

فرم همکاری به همراه سوابق اجرایی خود را به ایمیل موسسه ارسال فرمایند.

 khanehomransharif@gmail.com